Quy định về kích thước tượng đài nhóm A1, nhóm A2, nhóm B1, nhóm B2

Ngày cập nhật: 24/03/2023

Hỏi: (Nguyễn Thị Huế - nguyenhuebql2016@gmail.com)

Hiện nay, cơ quan chúng tôi đang lập dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh mà chúng tôi tổng hợp được, quy mô xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh cụ thể như sau: Tượng đài thuộc nhóm A1. Tượng đài thuộc nhóm A2. Tượng đài thuộc nhóm B1. Tượng đài thuộc nhóm B2.

Tuy nhiên không có văn bản nào quy định kích thước tượng đài cụ thể của từng nhóm A1, A2, B1, B2 nêu trên. Để có cơ sở lập dự án Xây dựng tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với quy định hiện hành, kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn, cung cấp thông tin quy định về kích thước cụ thể của tượng đài thuộc nhóm A1, A2, B1, B2.

Trả lời:

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật, trong đó có quy định về thẩm quyền quản lý, cấp phép xây dựng tượng đài. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về mỹ thuật (trong đó có tượng đài).

Vì vậy, việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, do công dân Nguyễn Thị Huế đề xuất, cần liên hệ với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám định