Thẩm định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng

Ngày cập nhật: 13/02/2023

Hỏi: (Lương Văn Hiếu - cauduong.mda@gmail.com)

Khi triển khai một số công tác phê duyệt kết quả thiết kế trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì các Sở của Nghệ An không phê duyệt giá trị tổng mức hay tổng dự toán của công trình và khi được hỏi tại sao không thẩm định dự toán thì có gửi một văn bản (không chính thức) tôi xin gửi kèm phía dưới. Vậy việc không xác định kết quả tổng mức đầu tư hay tổng dự toán có đúng không? Và nếu có giá trị khác nhau giữa hai kết quả thì sao?

Trả lời:

1. Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư của cơ quan chuyên môn về xây dựng và của người quyết định đầu tư đã được quy định lần lượt tại Điều 57, Điều 58 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 14, khoản 15 Điều 1 của Luật sổ 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 (cụ thể tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

2. Nội dung thẩm định dự toán xây dựng của chủ đầu tư và của cơ quan chuyên môn về xây dựng đã được quy định lần lượt tại Điều 83, Điều 83a Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 25, khoản 26 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014 (cụ thể tại khoản 3, khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP).

Cục Kinh tế xây dựng