Hướng dẫn xác định cấp các loại kết cấu đường ống/cống theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD

Ngày cập nhật: 19/01/2023

Hỏi: (Lê Quang Huy - lequanghuy0610@gmail.com)

Theo quy định tại Phụ lục 2 - Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng), Mục 2.10: Đối với đường ống/cống có tổng chiều dài ≤ 1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo Bảng này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

Cho tôi được hỏi, tổng chiều dài ở đây được hiểu là tổng chiều dài của tất cả các loại ống/cống trong 1 dự án (như D350, D600, D800,....D2000...), hay được hiểu là tổng chiều dài của 1 loại cống trong dự án (như trong ví dụ 2 của phụ lục hướng dẫn: Hệ thống cống thoát nước thải: Ống có đường kính trong D = 450 mm, dài 900 m thì được hạ xuống 1 cấp thành cấp IV).

Trả lời:

Căn cứ các quy định hiện hành về phân loại, phân cấp công trình thi “Tổng chiều dài” áp dụng để xác định cấp công trình cho các loại kết cấu đường ống/cống nêu tại Mục 2.10 Phụ lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD là tổng chiều dài của từng loại kết cấu đường ống/cống tương ứng với tiêu chí phân cấp công trình (đường kính trong, diện tích mặt cắt ngang, bề rộng thông thủy,...).

Cục Giám định