Gia hạn Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có phải sát hạch kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn nữa không?

Ngày cập nhật: 18/01/2023

Hỏi: (Nguyễn Trọng Hùng - hungnt2811@gmail.com)

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tôi sắp hết hạn, khi nào thì tôi phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề và tôi có phải sát hạch kiến thức pháp luật và kiến thức chuyên môn nữa không?

Trả lời:

Việc gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng