Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 13/2019/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới

Ngày cập nhật: 09/01/2023

Hỏi: (Thanh Loan - thanhloancm84@gmail.com)

Đối với các công trình xây dựng mới trên địa bàn cấp xã khi lập dự toán xây dựng công trình thì khi nào phải áp dụng hệ số định mức chi phí quản lý dự án, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí giám sát,... theo Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019? có phải đối với những công trình sử dụng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới thì mới áp dụng, còn những công trình sử dụng nguồn vốn khác: ngân sách, đầu tư công,... thì sử dụng hệ số theo Thông tư 12/2021/TT-BXD?

Trả lời:

Thông tư số 13/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật hoặc hồ sơ xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thay thế Nghị định số 161/2016/NĐ-CP. Việc quản lý chi phí các dự án, công trình xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia áp dụng nguyên tắc, phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, pháp luật có liên quan phù hợp với đặc thù về tính chất và điều kiện thực hiện công trình thuộc Chương trình.

Do đó, công dân căn cứ vào thời điểm lập dự án để áp dụng các quy định pháp luật xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phù hợp.

Cục Kinh tế xây dựng