Điều chỉnh dự án

Ngày cập nhật: 14/11/2022

Hỏi: (Lê Thanh Hải - concrete.b20@gmail.com)

Chúng tôi hiện đang quản lý 1 dự án có tổng mức đầu tư 267 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách, thực hiện 2 giai đoạn (thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công). Hiện nay tại giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công) có phát sinh thêm 1 khoản mục chi phí tư vấn là tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc, tuy nhiên việc phát sinh chi phí này không làm thay đổi tổng mức đầu tư của dự án.

Vậy xin hỏi, việc bổ sung chi phí này có dẫn đến phải điều chỉnh dự án hay không (hiện nay chúng tôi đang trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung, theo đó sẽ bổ sung gói thầu này để thực hiện do giai đoạn trước không có gói thầu này, tuy nhiên Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng cần phải điều chỉnh dự án trước khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Theo chúng tôi tìm hiểu, trường hợp phát sinh thêm chi phí tại giai đoạn thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thì không cần điều chỉnh dự án (do không làm thay đổi tổng mức đầu tư).

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, khoản 18 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, việc điều chỉnh tăng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp cần thiết nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án như ông Hải nêu ở trên được xác định là không làm thay đổi quy mô đầu tư dự án và không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án cần báo cáo người quyết định đầu tư về thay đổi nêu trên để được chấp thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng