Chi phí tư vấn thẩm định trong đấu thầu

Ngày cập nhật: 11/11/2022

Hỏi: (Nguyễn Thành Tân - tanthuyaihieu@gmail.com)

Cơ quan tôi đang thực hiện báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình xây dựng Trường THCS Lý Phong. Theo đó, cơ quan tôi đề nghị được quyết toán chi phí thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp (chi phí thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán). Tuy nhiên, đơn vị thẩm tra quyết toán không đồng ý và trả lời rằng chi phí thuê tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp đã được tính vào chi phí quản lý dự án. Xin hỏi cách quyết toán như trên cho đúng quy định không?

Trả lời:

Việc áp dụng quy định pháp luật tương ứng với thời điểm thực hiện của dự án đầu tư. Đối với dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn. Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư. Việc đấu thầu và lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định của pháp luật có liên quan.

Cục Kinh tế xây dựng