Xác định cấp công trình

Ngày cập nhật: 08/11/2022

Hỏi: (Võ Hồng Quảng - Quangtacomhn@gmail.com)

Đơn vị chúng tôi có muốn đưa một hợp đồng tương tự ký năm 2019 vào hồ sơ dự thầu (Hợp đồng về xây dựng đường truyền cáp viễn thông nội tỉnh có cấp công trình là cấp 3). Tại thời điểm ký hợp đồng nêu trên, theo quy định tại Phụ lục 2 - Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấp (ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng) – Mục 2.2.2 và Mục 2.10.4.a, cấp công trình của hợp đồng là cấp III.

Nhưng theo quy định trong Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng, Phụ lục I - Phân cấp công trình xây dựng theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất, Bảng 1.3 - Phân cấp công trình cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầng kỹ thuật), Mục 1.3.9 - Đường truyền tín hiệu viễn thông, thì công trình chúng tôi nêu trên tương đương với công trình cấp II (xây dựng đường cáp nội tỉnh). Trong hồ sơ dự thầu yêu cầu hợp đồng tương tự xây dựng đường cáp viễn thông nội tỉnh - cấp công trình là cấp II.

Vậy xin cho hỏi đơn vị chúng tôi dùng hợp đồng công trình cấp III nêu trên dự thầu có đạt yêu cầu không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ nội dung câu hỏi của công dân Võ Hồng Quảng: năm 2019 đơn vị đã ký hợp đồng xây dựng đường truyền cáp viễn thông nội tỉnh có cấp công trình là cấp III.

Theo đó, đơn vị căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký năm 2019 và quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 06/2021/TT-BXD để xác định cấp công trình làm cơ sở để quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng; thực hiện việc đấu thầu xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các pháp luật khác có liên quan.