Xác định chi phí thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán dự án đầu tư không có chi phí xây dựng

Ngày cập nhật: 01/11/2022

Hỏi: (Trần Thị Kim Oanh - oanhdhtn90@gmail.com)

Theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng nay được thay thế bởi Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đều có quy định chi phí thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán hay thẩm tra báo cáo kinh tế-kỹ thuật đều được xác định theo tỷ lệ % (định mức) nhân với chi phí xây dựng hoặc tối thiểu là 2 triệu đồng.

Cơ quan tôi đang triển khai 1 dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), đặc thù dự án này là mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị, dự án không có kết cấu chi phí phần xây dựng (dự toán phần lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị được lập trên cơ sở áp dụng các bộ định mức hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành).

Tôi xin hỏi, dự án nêu trên chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán có được xác định theo giá trị tối thiểu là 2 triệu đồng để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra không? Hay giá trị thẩm tra bắt buộc phải xác định theo chi phí xây dựng là 0 đồng (vì không có chi phí xây dựng)?

Trả lời:

1. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP), việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn.

2. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Cục Kinh tế xây dựng