Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Ngày cập nhật: 07/10/2022

Hỏi: (Nguyễn Kim Biên - kimbienttgs@gmail.com)

Trong một dự án thi công xây dựng mà đơn vị thi công có bố làm giám đốc công ty, mà đơn vị tư vấn giám sát thi công con trai (con của giám đốc nhà thầu) làm giám đốc công ty có bảo đảm quy định về pháp luật không?

Trả lời:

Căn cứ điểm a, khoản 7, Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng:

“7. Đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công:

a) Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình;”.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng