Công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày cập nhật: 28/09/2022

Hỏi: (Bùi Quang Huy - buiquanghuy0512@yahoo.com)

Căn cứ Mục 1, Điều 4 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định lập sơ bộ tổng mức đầu tư trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, xin hỏi, đối với các công trình chỉ lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi), lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật có phải lập sơ bộ tổng mức đầu tư hay không? Trường hợp không lập sơ bộ tổng mức đầu tư thì xin được hướng dẫn việc chỉ định thầu trong hạn mức đối với các công tác như lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật, khoan khảo sát địa chất, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế vì để thực hiện công tác chỉ định thầu này phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có dự toán được duyệt.

Trả lời:

1. Việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng (bao gồm sơ bộ tổng mức đầu tư) thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật Xây dựng 2020 và pháp luật về đầu tư công.

2. Việc chỉ định thầu trong hạn mức thực hiện theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các pháp luật có liên quan. Giá gói thầu được xác định trên cơ sở nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cục Kinh tế xây dựng