Chi phí quản lý dự án và chi phí giám sát thi công

Ngày cập nhật: 22/09/2022

Hỏi: (Trần Văn Quân - quantv1977@gmail.com)

Năm 2020 đơn vị tôi triển khai thực hiện 01 dự án tại xã khu vực III của tỉnh (theo quyết định của Chính phủ). Dự án được Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt, trong có chi phí quản lý dự án điều chỉnh với hệ số k=1,35 (áp dụng điểm 3 điều 5 thông tư số 16/2019/TT-BXD - dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn - xã khu vực III); Chi phí giám sát điều chỉnh hệ số k=1,2 (áp dụng điểm điểm 5, phần VII, phụ lục số 02 thông tư số 16/2019/TT-BXD). Nay dự án đã hoàn thành đơn vị tôi trình Sở Tài chính thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trong quá trình thẩm tra Sở tài chính có yêu cầu đơn vị phải xác minh dự án nêu trên có đi qua địa bàn các Bản đặc biệt khó khăn không. Vậy tôi xin được hỏi quý Bộ đối với dự án trên được triển khai tại xã khu vực III - là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn rồi thì có phải xác định dự án tại Bản đặc biệt khó khăn không để được hưởng các hệ số điều chỉnh đối với chi phí QLDA và chi phí giám sát

Trả lời:

Việc áp dụng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tương ứng với thời điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án điều chỉnh theo điểm 3, Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD; chi phí giám sát điều chỉnh theo điểm 5, mục VII, Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số số 16/2019/TT-BXD.

Cục Kinh tế xây dựng