Phân loại công trình quốc phòng an ninh

Ngày cập nhật: 16/09/2022

Hỏi: (Nguyen Long Hai - nguyenlonghaikdsxd@gmail.com)

Đối với Nhà đối ngoại thuộc doanh trại quân đội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương, không phải vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quản lý thì các công trình này được phân loại là công trình dân dụng hay công trình quốc phòng, an ninh theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP?

Trả lời:

Theo quy định tại Mục VI Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP), công trình phục vụ quốc phòng, an ninh là công trình có kết cấu dạng nhà hoặc dạng kết cấu khác sử dụng làm các cơ sở, tiện ích, cấu trúc phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết về loại công trình phục vụ quốc phòng, an ninh. Vì vậy, đề nghị độc giả liên hệ với Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an để được làm rõ hơn về loại công trình quốc phòng, an ninh

Cục Giám định