Điều kiện là Giám đốc quản lý dự án

Ngày cập nhật: 18/08/2022

Hỏi: (Phạm Tấn Việt - Vietpt.dlnt@gmail.com)

Công ty tôi đang sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để thực hiện công tác quản lý dự án. Hiện nay, mỗi năm quản lý khoảng 10-12 công trình cấp IV. Đối với mỗi dự án cụ thể như vậy có cần giao một Giám đốc quản lý dự án hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 152 Luật Xây dựng 2014 quy định “Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án”. Đề nghị Công ty chủ động nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng