Tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu

Ngày cập nhật: 17/08/2022

Hỏi: (Bùi Thành Nam - nambui85@gmail.com)

Tại điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định việc kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng, trong đó có nội dung: "Cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu". Tuy nhiên qua nghiên cứu các quy định của Luật Xây dựng, các quy định khác của pháp luật hiện hành không quy định, giải thích cụ thể "năng lực phù hợp để tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu của tổ chức, cá nhân" là phải đảm bảo năng lực như thế nào?. Xin Quý Bộ hướng dẫn, giải thích nội dung trên cho công dân để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời:

Theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, cơ quan có thẩm quyền được mời các tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu. Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào loại, quy mô, tính chất, tầm quan trọng của công trình và khối lượng công việc, tiến độ thi công cụ thể của công trình tính đến thời điểm kiểm tra và yêu cầu cụ thể của cơ quan để lựa chọn các tổ chức, cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp tham gia vào công tác kiểm tra

Cục Giám định