Thành phần ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Ngày cập nhật: 15/08/2022

Hỏi: (Trần Văn Hùng - tranhungjob@gmail.com)

Điểm b, Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng quy định thành phần ký biên bản nghiệm thu bên phía nhà thầu thi công là người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng.

Vậy trong trường hợp chỉ huy trưởng của nhà thầu thi công ký biên bản này có được không?

Trả lời:

1. Việc nghiệm thu công việc xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

2. Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trường hợp chỉ huy trưởng đồng thời là người trực tiếp phụ trách kỹ thuật thi công của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính thì phải tham gia ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng theo quy định.

Cục Giám định