Xác định loại công trình

Ngày cập nhật: 13/07/2022

Hỏi: (Nguyễn Nhân - n2nhan@gmail.com)

Dự án có hạng mục ống địa kỹ thuật geotube để bảo vệ chống xói bờ biển. Vậy cho tôi xin hỏi hạng mục này có được xem là công trình hay không? Và nếu là công trình thì là loại công trình gì?

Trả lời:

Căn cứ quy định về phân loại công trình nêu tại Điều 3 và Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng: Hạng mục ống địa kỹ thuật geotube (có bơm cát vào bên trong ống) xây dựng dọc theo bờ biển để chống xói bờ là một trong những loại công trình/kết cấu “kè bảo vệ bờ”. Tuy nhiên, trong câu hỏi của công dân không nêu rõ về loại dự án (hoặc cơ sở hiện hữu) có sử dụng hạng mục ống địa kỹ thuật geotube này nên chưa thể xác định cụ thể về loại công trình theo công năng (hoặc mục đích sử dụng).

Cục Giám định