Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Ngày cập nhật: 07/07/2022

Hỏi: (Nguyễn Văn Nam - nguyenvannam892007@gmail.com)

Công trình của tôi dưới 15 tỷ theo quy định phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình của tôi lại nằm ở 2 tỉnh khác nhau thì xin hỏi quý bộ thẩm quyền thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của tôi là do cơ quan nào thẩm định, Chủ đầu tư có được tự thẩm định không?

Trả lời:

1. Căn cứ quy định tại Điều 56. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 13, Điều 1, Luật Xây dựng số 62/2020/QH14:

“1. Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

2. Đối với dự án PPP, việc thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật này.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc thẩm định được thực hiện như sau:

a) Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này;

b) Đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;

2. Câu hỏi của công dân không nêu rõ tính chất và nguồn vốn của dự án nên Bộ Xây dựng không có cơ sở để trả lời câu hỏi nêu trên. Đề nghị công dân nghiên cứu kỹ quy mô, tính chất và nguồn vốn đầu tư của dự án, căn cứ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện công tác thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đúng quy định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng