Hướng dẫn dự án có phát sinh điều chỉnh thiết kế kỹ thuật

Ngày cập nhật: 04/07/2022

Hỏi: (Phan Tiến Dũng - tiendung0588@gmail.com)

Trong thiết kế 3 bước, hạng mục công trình đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật. Trong quá trình thực hiện dự án có phát sinh điều chỉnh thiết kế kỹ thuật nhưng chủ đầu tư và Ban quản lý dự án yêu cầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công lập thiết kế kỹ thuật điều chỉnh có đúng với trình tự pháp lý không? Vì bước thiết kế kỹ thuật và bước thiết kế bản vẽ thi công không cùng một đơn vị tư vấn.

Trả lời:

Trường hợp thực hiện dự án có phát sinh điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, việc chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện cần căn cứ theo các hợp đồng đã ký kết và theo quy định tại các Điều 85 và Điều 86 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng