Có được sử dụng chứng chỉ hoạt động xây dựng của doanh nghiệp trực thuộc không?

Ngày cập nhật: 09/06/2022

Hỏi: (Đỗ Hồng Lương - luongcipc@gmail.com)

Doanh nghiệp B trực thuộc một doanh nghiệp A (Doanh nghiệp B hạch toán tài chính phụ thuộc vào doanh nghiệp A). Vậy doanh nghiệp B có thể sử dụng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của doanh nghiệp A để gửi hồ sơ đề xuất, tham gia đấu thầu với tư cách là doanh nghiệp B được không? (ví dụ như trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thẩm tra)?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức được hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ năng lực và có nghĩa vụ hoạt động đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ năng lực được cấp. Do đó, tổ chức chỉ có thể sử dụng Chứng chỉ năng lực hoạt động xây đựng được cấp của mình khi tham gia hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng