Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án

Ngày cập nhật: 03/06/2022

Hỏi: (Ngô Lê Uyên Ly - uyenlyngo@gmail.com)

Xác định lại Chủ đầu tư dự án khi điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Chủ đầu tư đã được chấp thuận nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp và trước đây, dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp. Tuy nhiên, nay Chủ đầu tư muốn được điều chỉnh quy hoạch chi tiết thành dự án khu phức hợp du lịch và đô thị có nhà ở (đổi tên dự án, thay đổi mục tiêu đầu tư). Khoản 7, Điều 19 Luật quy hoạch đô thị 2009, quy định trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch đô thị “ 7. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư.” Vậy trong trường hợp này, có cần xác định lại chủ đầu tư dự án khu phức hợp du lịch và đô thị có nhà ở trước khi được phép đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết không?. Chủ đầu tư có đủ điều kiện để đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết như vậy không?

Trả lời:

Điều kiện làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư dự án được quy định tại Điều 21, Điều 22 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 18). Đối với việc điều chỉnh dự án từ khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp thành khu phức hợp du lịch và đô thị có nhà ở, chủ đầu tư căn cứ các quy định trên và các quy định khác có liên quan, liên hệ với cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương để xác định dự án có được phép chuyến đổi mục tiêu đầu tư, bổ sung chức năng nhà ở hay không và thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư (nếu đáp ứng yêu cầu) và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật

Cục Quản lý hoạt động xây dựng