Nghiệm thu công việc xây dựng

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Hỏi: (Đỗ Tiến Hùng - caonga289@gmail.com)

Tại điều 21, Nghị định 06/2021: Quy định về Nghiệm thu công việc xây dựng. Tuy nhiên trong Nghị định 06 nêu trên và các văn bản pháp luật hiện hành tôi không thấy khái niệm "Công việc xây dựng". Bộ Xây dựng cho tôi hỏi CĐT tiến hành Nghiệm thu vật tư, vật liệu hay thiết bị trước khi đưa vào xây dựng hay lắp đặt có được coi là Nghiệm thu các công việc xây dựng hay không?

Trả lời:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư được quy định tại Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Quản lý vật liệu xây dựng, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng được quy định tại Điều 12 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Việc kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình là một nội dung của công tác giám sát thi công xây dựng.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, người giám sát thi công xây dựng công trình phải căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng, các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để kiểm tra các công việc xây dựng được yêu cầu nghiệm thu.

Cục Giám định