Xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng

Ngày cập nhật: 04/05/2022

Hỏi: (Nguyễn Hoàng Anh - anhnh@himlamthudo.com)

Đơn vị của tôi đang thực hiện lập tổng dự toán cho 1 dự án có yêu cầu thiết kế 3 bước. Tuy nhiên, ở bước thiết kế bản vẽ thi công có 1 hạng mục (có chi phí xây dựng là 10 tỷ đồng) mà bên tư vấn thiết kế không có năng lực để thực hiện dẫn đến việc phải thuê đơn vị thiết kế độc lập, vậy chi phí thiết kế hạng mục này được tính với hệ số nội suy riêng ứng với chi phí xây dựng của hạng mục hay sử dụng hệ số chung của bước thiết kế bản vẽ thi công (bước 3) của cả dự án.

Trả lời:

1. Theo quy định mục 3.2 chương II phần II Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD, chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng số 2.4 đến bảng số 2.13 kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng. Do đó, đối với chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, trường hợp dự án gồm nhiều loại, cấp công trình khác nhau thì chi phí thiết kế xây dựng được xác định theo từng công trình tương ứng với loại, cấp của công trình đó.

2. Việc ký kết, thanh toán, quyết toán hợp đồng đối với công việc tư vấn thiết kế công trình xây dựng thực hiện theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng được áp dụng và các quy định của pháp luật khác có liên quan, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Cục Kinh tế xây dựng