Thẩm định dự án sử dụng vốn khác lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật

Ngày cập nhật: 18/04/2022

Hỏi: (Nguyễn Văn Tiến - thanhdxvt@yahoo.com)

Dự án đầu tư xây dựng có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, sử dụng vốn khác, tuy nhiên, do tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng nên chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thì có phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 thì dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trong các trường hợp: Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định. Các trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Luật số 62/2020/QH14 thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Luật này), Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định (quy định tại điểm b khoản 3 Điều 56 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Luật này).

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng