Bồi thường thiệt hại cho nhà thầu do Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng

Ngày cập nhật: 12/01/2022

Hỏi: (Lưu Công Lĩnh - conglinh.piipdn@gmail.com)

Kính gửi Bộ Xây dựng Tôi xin được hỏi một nội dung như sau:

* Ban QLDA (địa diện UBND thành phố Đà Nẵng làm Chủ đầu tư) và Nhà thầu có ký hợp đồng xây lắp vào tháng 10/2018, thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 6/2020, nhưng đến tháng 6/2020 Ban QLDA vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng để Nhà thầu thi công. Ban QLDA đã có Công văn xin ý kiến UBND thành phố Đà Nẵng về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến tháng 6/2021 và được UBND thành phố chấp thuận, sau đó Ban QLDA đã ký kết Phụ lục hợp đồng về việc gia hạn thời gian đến tháng 6/2021 với Nhà thầu.

* Nhưng đến tháng 6/2021 Ban QLDA vẫn chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng để Nhà thầu triển khai thi công hoàn thành công trình.

 * Nhà thầu đã có văn bản đề xuất Ban QLDA (đại diện Chủ đầu tư) điều chỉnh đơn giá cho các phần khối lượng thực hiện sau khi kết thúc hợp đồng (đơn giá được tính cụ thể như sau: Đơn giá sẽ lập mới tại từng thời điểm bàn giao mặt bằng (định mức, thông báo giá tại thời điểm đó) nhân với tỉ lệ giảm thầu 12% theo Thư giảm thầu Nhà thầu trình Ban QLDA).

* Vậy, Ban QLDA xin hỏi Bộ Xây dựng tron trường hợp này Ban QLDA có được điều chỉnh đơn giá mới cho Nhà thầu không? và hướng dẫn các thủ tục thực hiện.

Trả lời:

Các trường hợp được bồi thường thiệt hại hợp đồng xây dựng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 146 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Về nguyên tắc mức bồi thường thiệt hại phải tương đương với mức tổn thất của các bên.

Cục Kinh tế Xây dựng