Thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện hạng mục khẩn cấp

Ngày cập nhật: 07/01/2022

Hỏi: (Nguyễn Lương - ncluongbqlda@gmail.com)

UBND tỉnh phê duyệt xây dựng công trình khẩn cấp dự án A. Trong đó hạng mục "a" thuộc dự án là hạng mục xây dựng khẩn cấp phải triển khai ngay, các hạng mục còn lại phải thực hiện theo luật đầu tư công và luật xây dựng hiện hành. Thực hiện nhiệm vụ được giao Chủ đầu tư dự đã lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; Khoản 1, Điều 56 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện hạng mục khẩn cấp, xét thấy các gói thầu này đều được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án nên Chủ đầu tư thực hiện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu nói trên theo thẩm quyền của chủ đầu tư dự án được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 74 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 (Trách nhiệm của chủ đầu tư: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án). Đồng thời chủ đầu tư đã trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán tổng thể theo quy định hiện hành.

Hiện nay chủ đầu tư dự án thực hiện trình quyết toán dự án hoàn thành, tuy nhiên, cơ quan thẩm tra quyết toán từ chối nhận hồ sơ với lý do như sau: Các gói thầu khi thực hiện khẩn cấp phải theo quy định tại Khoản 8, Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015, thì thẩm quyền phê duyệt KHLCNT cho gói thầu như sau: “Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước, sau khi chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu thì trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày giao thầu, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường hợp này không bắt buộc phải thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu”.

Với tình huống nói trên, Chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 nhưng lại chưa đúng với quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015. Vậy tôi xin hỏi: Chủ đầu tư dự án nói trên thực hiện phê duyệt KHLCNT cho các gói thầu thực hiện hạng mục khẩn cấp thuộc dự án là đúng hay sai?.

Trả lời:

Việc quản lý đầu tư công trình xây dựng khẩn cấp được quy định tại Điều 130 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 48 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và Điều 58 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thực hiện theo Điều 42 Luật Đầu tư công 2019.

Nội dung vướng mắc của công dân liên quan đến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, đề nghị công dân liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn. 

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng