Quản lý chất lượng xây dựng công trình

Ngày cập nhật: 18/11/2021

Hỏi: (Vũ Đình Nghiêm - hoangkimhy@gmail.com)

Đơn vị tôi đang thực hiện một dự án đầu tư (vốn ngân sách Nhà nước) cấp IV, nhóm C. Khi bắt đầu thi công, chúng tôi đã có thông báo khởi công gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng (Sở chuyên ngành). Để thực hiện nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào xây dựng, chúng tôi đã tập hợp hồ sơ quản lý chất lượng theo danh mục hồ sơ hoàn thành công trình tại Phụ lục VIB Nghị định số 06/2021/NĐ-CP gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh để thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu. Trong quá trình kiểm tra, theo ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu phải tiến hành đo đạc các thông số kỹ thuật, kiểm tra thực tế công trình so với thiết kế được duyệt mới khẳng định được sự đúng đắn của hồ sơ.

Theo tôi tìm hiểu được biết tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng có quy định “3a. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP tổ chức kiểm tra các nội dung như sau:

a) Kiểm tra thực tế thi công xây dựng công trình so với giấy phép xây dựng đối với công trình phải cấp phép xây dựng, thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp đảm bảo an toàn được phê duyệt;

b) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

c) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan trong khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình;

d) Kiểm tra các điều kiện để nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng".

Đến nay theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 46/2015/NĐ-CP) đã bỏ nội dung “a)” nói trên, chỉ quy định nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng là:

"a) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng”.

Theo tôi hiểu, quá trình “Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng” chỉ là kiểm tra xem các chủ thể tham gia thi công xây dựng có áp dụng đầy đủ, đúng các quy định, trình tự của pháp luật về công tác quản lý chất lượng trên cơ sở hồ sơ quản lý chất lượng do chủ đầu tư cung cấp theo danh mục yêu cầu.

Tôi xin hỏi:

1. Để kiểm tra công tác nghiệm thu, cơ quan chuyên môn về xây dựng có được yêu cầu đo đạc, kiểm tra thực tế thi công công trình so với thiết kế được duyệt không?

2. Các quy định về công tác quản lý chất lượng trong thi công xây dựng là các quy định nào? Để kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng cần kiểm tra những công tác gì?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP), một trong những nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng là: "Kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan."

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, một trong những trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng trong công tác quản lý chất lượng là: "thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có), thiết kế xây dựng công trình." Ngoài ra, theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, trong quá trình kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu được quyền yêu cầu chủ đầu tư và các bên có liên quan giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có).

Vì vậy, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng có thể yêu cầu đo đạc một số thông số kỹ thuật và kiểm tra thực tế công trình so với thiết kế được duyệt để làm cơ sở cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu

Cục Giám định