Chứng chỉ năng lực thi công phòng cháy chữa cháy?

Ngày cập nhật: 30/06/2021

Hỏi: (Cao Văn Quý - congtythaicuong@yahoo.com)

Bên mời thầu thông báo mời thầu thi công xây dựng công trình A (công trình A bao gồm các hạng mục xây lắp và thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy). Tuy nhiên hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu tham gia phải có chứng chỉ năng lực thi công xây dựng và thi công phòng cháy chữa cháy, như vậy có đúng quy định không ? Nếu trường hợp nhà thầu tham gia là liên danh công ty B có chứng chỉ năng lực xây dựng và công ty C có chứng năng lực thi công phòng cháy chữa cháy thì đạt không?

Trường trong hồ sơ mời thầu yêu cầu từng thành viên liên danh phải có chứng chỉ năng lực thi công xây dựng và chứng chỉ năng lực thi công phòng cháy chữa cháy vậy đúng luật không?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trường hợp tổ chức thực hiện thi công về phòng cháy, chữa cháy thì thực hiện theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng