Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hạng 2

Ngày cập nhật: 26/04/2021

Hỏi: (Võ Tử Quyên - votuquyen@gmail.com)

Theo Điểm b Khoản 2 Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cụ thể:

Hạng 2: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 4 năm trở lên.

Tôi có trình độ đại học xây dựng tốt nghiệp tháng 1/2019 và tốt nghiệp trung cấp xây dựng năm 2005, vậy tổng số năm kinh nghiệm của tôi về xây dựng đến nay là 16 năm (phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề).

Cho tôi hỏi, tôi có đủ điều kiện để đăng ký thi sát sạch chứng chỉ hành nghề hạng 2 không (điều kiện về tổng số năm kinh nghiệm từ 4 năm trở lên)?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 66 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì: “b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên; ”

Cục Quản lý hoạt động xây dựng