Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 01/12/2020 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Nhiều cử tri đề nghị tiếp tục cấp ngân sách hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5756/BXD-QLN xin trả lời như sau:

1. Thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ, cả nước có 393.707 hộ cần hỗ trợ về nhà ở (theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở của 63 địa phương phê duyệt và đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017) với kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương là 10.656 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Tài chính đã cấp đủ số kinh phí này cho 63 địa phương để thực hiện hỗ trợ cho tất cả các hộ nêu trên.

2. Theo Nghị quyết số 63/NQ-CP của Chính phủ, đối với số hộ phát sinh ngoài Đề án đã được các địa phương phê duyệt và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến thời điểm 31/5/2017 thì các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ do các địa phương chủ động bố trí từ ngân sách hàng năm của địa phương và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác từ các tổ chức, cá nhân, đoàn thể.

Theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, các địa phương phải hoàn thành việc hỗ trợ đến hết ngày 31/12/2019.

3. Ngày 01/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 786/TTg-CN giao Bộ Xây dựng căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 3075/KH-BXD về kế hoạch tổ chức tổng kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg gửi 63 địa phương trên cả nước. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổng hợp báo cáo của 63 địa phương để báo cáo tổng kết cũng như đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong giai đoạn tới.

Hiện nay, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt. Sau khi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi được ban hành và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công kết thúc năm 2019, Bộ Xây dựng sẽ căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung, căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng để nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5756/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)