Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

Thứ hai, 29/11/2021 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC, tên tiếng anh là PAR Index) của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

Đề án nhằm xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách toàn diện, thực chất, khách quan và công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn TP trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của TP, hướng tới thực hiện chương trình CCHC, nâng cao Chỉ số cải cách Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường hành chính, môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch.

Đề án cũng nhằm xây dựng bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá phù hợp để từ đó đánh giá được Chỉ số CCHC của từng sở, ban, ngành và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện.

Hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện và công bố Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện để kịp thời chấn chỉnh, tuyên truyền và khen thưởng hoặc phê bình đối với công tác CCHC; tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong nhiệm vụ CCHC phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chú trọng công tác CCHC hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của TP, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC hàng năm của TP.

Nguyên tắc đánh giá đảm bảo tính khách quan, công bằng và phù hợp với tính đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình tự đánh giá và thẩm định, phải tuân thủ các điểm chuẩn của tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Đề án đã được công khai. Các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Đề án nhưng trong kỳ đánh giá không phát sinh nhiệm vụ thì được chấm theo điểm chuẩn của tiêu chí, tiêu chí thành phần đó. Trên cơ sở kết quả đề xuất của Hội đồng xác định Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định cuối cùng về kết quả xếp hạng, xếp loại đối các cơ quan, đơn vị.

Về xếp loại, căn cứ vào số điểm tổng của từng cơ quan, đơn vị sẽ xếp loại như sau: Đạt từ 85 đến 100 điểm: xếp loại Tốt; đạt từ 70 đến dưới 85 điểm: xếp loại Khá; đạt dưới 70 điểm: xếp loại Trung bình.

Về xếp hạng, căn cứ vào số điểm tổng của từng cơ quan, đơn vị sẽ xếp hạng theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đối với cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng xếp hạng của Khối sở, ban, ngành và Khối UBND TP Thủ Đức, quận, huyện.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)