Tư vấn quản lý dự án xây dựng

Ngày cập nhật: 26/03/2020

Hỏi: (Hoàng Văn Tiến - hoangvantien1958@gmail.com)

1. Trường hợp tại tỉnh và huyện thời điểm phát sinh dự án xây dựng các công trình của xã để hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của xã giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể là năm 2018 đến tháng 11/2019 không có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, UBND xã do chưa có đủ năng lực nên đã thương thảo và ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án các công trình của xã. Vậy, trong trường hợp như đã trình bày ở trên xã ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng các công của xã có đúng quy định của pháp luật về xây dựng không?

Nếu xã ký hợp đồng thuê tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng như đã trình bày ở trên là đúng quy định của pháp luật, vậy trong trường hợp này khi xã nhập sang địa giới hành chính khác mà địa giới hành chính khác lại có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đồng thời phòng chuyên môn về xây dựng của địa giới hành chính mới đề nghị Chủ đầu tư (UBND xã) ký lại hợp đồng quản lý dự án các công trình phát sinh trước ngày 1/12/2019, ngày xã chưa nhập về địa giới hành chính mới với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của địa giới hành chính mới. Trong trường hợp này Chủ đầu tư (UBND xã) nên thực hiện như thế nào là đúng quy định của pháp luật, vì các hợp đồng đã ký đang có, còn hiệu lực thi hành.
 

2. “Có quy định nào của pháp luật về xây dựng khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình, phạm vi công việc, giá trị dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư (Người quyết định đầu tư) phải xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cấp trên không phải là người quyết định đầu tư rồi mới được thực hiện điều chỉnh không?
 

Trường hợp ở một đơn vị hành chính có quy chế làm việc mà khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình, phạm vi công việc, giá trị dự toán điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư được duyệt, đều phải được sự chấp thuận, đồng ý của cơ quan có thẩm quyền không phải là người quyết định đầu tư mới được thực hiện việc điều chỉnh. Vậy, trong trường hợp này Chủ đầu tư nên thực hiện thế nào thì đúng quy định của pháp luật?”
 

3. “Trường hợp Chủ đầu tư thuê tư phấn quản lý dự án, giá trị hợp đồng của Chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án là 100% định mức, giá trị tư vấn quản lý dự án được phê duyệt trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án xây dựng công trình thì tư vấn quản lý dự án phải thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định nào của pháp luật?”
 

4. “Có quy định nào của pháp luật quy định chỉ tiết định mức cho từng công việc cụ thể của chi phí quản lý dự án không?”
 

5. “Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định nào của pháp luật?”
 

Trả lời:

1. Căn cứ quy mô, tính chất nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ quy định: Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện.

Trường hợp đã thực hiện áp dụng mô hình Ban quản lý dự án phù hợp quy định nêu trên; hợp đồng xây dựng có hiệu lực khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Xây dựng.
 

2. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng, trong đó có các quy định:
 

+ Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.
 

+ Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

+ Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt.
 

- Việc điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán xây dựng công trình được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 

3. Quy định chung về hợp đồng xây dựng tại Điều 138 Luật Xây dựng, trong đó nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng quy định tại khoản 3 Điều này có nội dung quy định các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác.
 

4.Theo Luật Xây dựng hiện hành không quy định chi tiết định mức cho từng công việc cụ thể của chi phí quản lý dự án. Cụ thể, tại điểm d, khoản 4, Điều 4 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định: Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) chi phí quản lý dự án gồm chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án và chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư.
 

Định mức chi phí quản lý dự án được quy định tại Bảng số 1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.
 

5. Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được quy định tại Điều 18 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và được hướng dẫn tại Thông tư số 16/2016/TT- BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng