Kiểm soát chất lượng thiết kế của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng(15/07/2013)

Gần đây trên báo Xây dựng có đăng bài “Nghị định 15/2013/NĐ-CP: Còn vướng mắc”, trong đó tác giả bài báo cho rằng “Việc thẩm tra thiết kế của các CQQLNN về xây dựng theo Điều 21 là bất cập vướng mắc lớn nhất của Nghị định 15/2013”. Để bạn đọc và dư luận xã hội hiểu rõ hơn vấn đề này, với tư cách là một chuyên viên quản lý chất lượng công trình xây dựng tôi có một số ý kiến làm rõ như sau:

Tìm theo ngày :