Luật Nhà ở (sửa đổi): Đảm bảo sự phát triển đúng quy hoạch và kế hoạch(24/05/2014)

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, ngày 21/02/2014 Chính phủ đã có Tờ trình số 42/TTr-CP trình Quốc hội về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), sáng 24/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình dự án Luật nhà ở (sửa đổi). Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ có 13 Chương với 179 Điều. So với Luật Nhà ở hiện hành có 9 Chương với 153 Điều thì dự thảo Luật này tăng thêm 4 Chương và 26 Điều.

Tìm theo ngày :