Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tối đa 5 triệu đồng(27/03/2012)

Theo quy định của Bộ Tài chính, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có mức từ 100.000 đồng đến 5 triệu đồng một hồ sơ.

Tìm theo ngày :