Thông báo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019(25/12/2019)

Ngày 19/12/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 316/BXD-KHTC gửi Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước năm 2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

Tìm theo ngày :