Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB-02: Mua sắm và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng LAN và triển khai mạng Ipv6 thuộc Dự án "Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai mạng Ipv6 tại cơ quan Bộ Xây dựng"(10/05/2021)

Ngày 10/5/2021, Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng đã có Quyết định 38/QĐ-TTTT  về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TB-02: Mua sắm và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống mạng LAN và triển khai mạng Ipv6 thuộc Dự án "Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai mạng Ipv6 tại cơ quan Bộ Xây dựng".

Tìm theo ngày :