Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng: Thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 7(23/06/2021)

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng thông báo mời thầu dịch vụ phi tư vấn gói thầu số 7: Thuê dịch vụ CNTT sử dụng Hệ thống dịch vụ công cấp phép xây dựng trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Tìm theo ngày :