Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Tôi đang công tác tại Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá (hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) có một vướng mắc cần xin ý kiến quý cơ quan như sau:

Hợp đồng có thời gian thực hiện từ ngày 15/8/2019 đến ngày 30/9/2020 (không bao gồm 12 tháng thực hiện nghĩa vụ bảo hành) nhưng đến ngày 30/9/2020 nhà thầu mới nghiệm thu, thanh toán lần cuối. Theo quy định của hợp đồng thì chỉ số giá được áp dụng tại thời điểm cuối tháng lập phiếu giá thanh toán. Như vậy đối với các khối lượng nghiệm thu thanh toán thời điểm ngày 30/9/2020 sẽ áp dụng chỉ số giá của tháng 9/2020 nhưng đến tháng 10/2020 thì Trung tâm tư liệu thống kê thuộc Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cung cấp chỉ số giá của tháng 9/2020.

Do vậy tôi xin hỏi quý cơ quan là cơ quan tôi có được quyền điều chỉnh giá hợp đồng do trượt giá vào tháng 10/2020 hay không và nếu điều chỉnh thì có phải điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng không?

Nguyễn Hoàng Gia Phú (giaphub10@gmail.com) -

Xác định chi phí giám sát công trình

Ban quản lý dự án chuyên ngành UBND huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quản lý dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật định mức quản lý dự án tính theo Bảng 1 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017. Nhưng do dự án vướng mặt bằng, không triển khai hết dự án mà phải nghiệm thu thực tế (giảm 50% giá trị dự án).

Tôi xin hỏi, vậy khi quyết toán chi phí quản lý dự án có được tính 100% theo phê duyệt hay phải giảm trừ? Nếu giảm trừ thì căn cứ vào văn bản pháp lý nào?

Dương Thanh Tuấn (thanhtuan152252@yahoo.com.vn) -

Hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01: 2019

- Tại các quy định QCVN 01:2019/BXD có nêu:

+ Khoản 1.4.22 Điều 1.4 Mục 1 định nghĩa: "Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch hoặc thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác";

+ Khoản 1.4.23 Điều 1.4 Mục 1 định nghĩa: "Chỉ giới xây dựng là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch hoặc thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình (phần nổi và phần ngầm) và phần đất lưu không";

+ Khoản 2.6.7 Điều 2.6 Mục 2 quy định: "Đối với trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải bảo đảm nguyên tắc sau: Không một bộ phận, chi tiết kiến trúc nào của công trình được vượt quá chỉ giới đường đỏ; bảo đảm tính thống nhất về cảnh quan trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động của phương tiện chữa cháy". Xin hỏi:

1. Khái niệm “đất lưu không” trong định nghĩa chỉ giới xây dựng là gì?

2. Cụ thể các bộ phận, chi tiết kiến trúc nào được phép xây vượt quá chỉ giới xây dựng nhưng không vượt quá chỉ giới đường đỏ (ví dụ bậc thềm, vệt dắt xe, ram dốc, bậu cửa, ô văng, mái đua,…)?

Nguyễn Đức Huy (nguyenduchuyxd08a2@gmail.com) -

Xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

Câu hỏi 1. Về xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD:

Theo Thông tư 16/2019/TT-BXD quy định: Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng số 2.4 đến bảng số 2.13 của Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt.

Tuy nhiên, trong trường hợp dự án gồm nhiều công trình (giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi,..) thì định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) được xác định như thế nào? Xác định riêng theo quy mô chi phí xây dựng của từng loại công trình hay theo quy mô chi phí xây dựng chung của tất cả các loại công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt?

Câu hỏi 2. Về cách xác định chi phí tư vấn thiết kế xây dựng cho hạng mục bổ sung:

Trước đây đơn vị chúng tôi đã ký và thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho 1 dự án, hồ sơ đã được nghiệm thu, phê duyệt và dự án đang trong quá trình triển khai thi công.

Đến nay, dự án tiếp tục bổ sung đầu tư thêm hạng mục phát sinh mới. Dự án tiến hành lập điều chỉnh dự án (thiết kế cơ sở bổ sung) và thiết kế bản vẽ thi công cho hạng mục bổ sung.

Vậy khi xác định chi phí thiết kế cơ sở và chi phí thiết kế xây dựng cho hạng mục bổ sung chúng tôi xác định định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) theo quy mô chi phí xây dựng của riêng hạng mục bổ sung hay xác định theo quy mô giá trị xây dựng của cả dự án sau khi điều chỉnh (gồm hạng mục đã duyệt và hạng mục bổ sung)?

Hoàng Minh Khanh (hoangminhkhanh.ctn@gmail.com) -

Trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

Về việc trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án:

Theo quy định tại Điều 52 Luật Xây dựng 2014 thì khi lập dự án đầu tư có 2 dạng báo cáo chủ đầu tư phải lập để trình duyệt là: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (đối với công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo; công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất) hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (trừ các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ; công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo; công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất).

Do đó, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo kinh tế - kỹ thuật được hiểu là 2 dạng báo cáo hoàn toàn khác nhau. Khái niệm báo cáo kinh tế - kỹ thuật cũng đồng thời chính là báo cáo nghiên cứu khả thi khi có tổng mức dưới 15 tỷ đồng là không phù hợp.

Theo Khoản 10 Điều 6 Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định: Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định. Quy định này không đề cập đến báo cáo kinh tế - kỹ thuật, do đó có thể hiểu đối với dự án đầu tư thuộc trường hợp phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi (không phải công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo; công trình có tổng mức trên 15 tỷ đồng) thì dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án phải được cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định. Do đó, đối với dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (công trình sử dụng cho mục đích tôn giáo; công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất) thì không phải trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Qua các nội dung trên, kính mong Bộ có ý kiến hướng dẫn đối với các trường hợp dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có phải thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP như báo cáo nghiên cứu khả thi hay không?

Nguyễn Hoàng Hà (arch.hanuyen@gmail.com) -

Chi phí của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

Khi khởi công xây dựng công trình UBND xã thành lập một tổ giám sát cộng đồng của địa phương phối hợp với tư vấn giám sát để thực hiện giám sát thi công công trình. Xin cho hỏi khi thanh toán kinh phí ban giám sát cộng đồng của địa phương được hưởng chế độ bao nhiêu % trong tổng giá trị giám sát công trình.

Nguyễn Văn Trường (truong11888@gmail.com) -