Cách mạng 4.0 chuyển sở hữu trí tuệ từ độc quyền sang cạnh tranh(09/10/2019)

Để tận dụng cơ hội từ Cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), mỗi quốc gia cần xác định những tác động của nó đối với từng lĩnh vực, sở hữu trí tuệ (SHTT) cũng không ngoại lệ.

Tìm theo ngày :