Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Thứ hai, 10/06/2024 17:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/6/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3448/BXD-KHTC gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; Tổng công ty Xi măng Việt Nam; Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị; Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, để chuẩn bị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện báo cáo theo các nội dung sau:

1. Đối với các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ:

1.1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024:

a) Tình hình xây dựng các văn bản QPPL, các đề án đơn vị được giao chủ trì tại Chương trình xây dựng văn bản QPPL và các đề án năm 2024 của Bộ Xây dựng.

b) Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao trên phạm vi cả nước, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các Nghị quyết thường kỳ, chuyên đề của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; nêu rõ kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế (có số liệu minh họa kèm theo).

c) Đánh giá, làm rõ những vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng mà đơn vị được phân công, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

d) Ước các chỉ tiêu thống kê đạt được đến 30/6/2024; dự báo các chỉ tiêu thực hiện hết năm 2024.

1.2. Xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 và các giải pháp để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập:

2.1. Về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2024:

Báo cáo toàn diện về tình hình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2024, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Tình hình hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển bao gồm: Vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, vốn tự huy động, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị,… và tình hình thực hiện các đề tài, dự án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia..., các nhiệm vụ thường xuyên được giao năm 2024;

- Đánh giá tình hình thực hiện tự chủ về tài chính;

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (về thực hiện nhiệm vụ được giao, về thực hiện các cơ chế chính sách của nhà nước) và kiến nghị, đề xuất đối với Bộ.

2.2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

3. Đối với các doanh nghiệp:

3.1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024:

a) Phân tích, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực cụ thể (xây lắp; sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản,…).

b) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện đầu tư các dự án (tiến độ thực hiện, khối lượng giải ngân, hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã hoàn thành,…); tình hình huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn của từng dự án.

c) Đánh giá tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty con: kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch về tài chính (Doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu); tình hình công nợ (nợ phải thu, nợ phải trả, nợ khó đòi, nợ xấu); tình hình thu cổ tức;…

d) Tình hình thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 382/QĐ-BXD ngày 11/4/2023 của Bộ Xây dựng về Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022 - 2025.

đ) Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

3.2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024; đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục khó khăn; đề xuất với Bộ Xây dựng, Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp cần hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 25/6/2024.

Trong cùng ngày, Bộ Xây dựng cũng có công văn 3449/BXD-KHTC yêu cầu yêu cầu các Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh báo cáo theo các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024:

a) Đánh giá tình hình thực hiện các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024;

Nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những mặt được và chưa được, các vướng mắc trong quá trình thực hiện; Nguyên nhân và đề xuất những giải pháp khắc phục, các kiến nghị đề xuất đối với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan (nếu có).

b) Số liệu: Báo cáo theo biểu mẫu tại phụ lục kèm theo và thực hiện cập nhật vào phần mềm thống kê tại địa chỉ http://thongke.xaydung.gov.vn.

2. Phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024:

Căn cứ kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2024 xác định phương hướng, nhiệm vụ của ngành Xây dựng tại địa phương trong 6 tháng cuối năm 2024 và các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở khẩn trương, nghiêm túc thực hiện báo cáo các nội dung trên, gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 25/6/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_3448-BXD-KHTC_10062024.pdf

BXD_3449-BXD-KHTC_10062024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3448/BXD-KHTC; Công văn 3449/BXD-KHTC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)