Lấy ý kiến về Kế hoạch và định hướng TCVN ngành Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 18/11/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/11/2021

Nội dung văn bản:

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Căn cứ Luật Xây dựng, Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng,  nhiệm vụ,  quyền hạn  và  cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng đã rà soát, thống kê và tổng hợp các nhóm TCVN về xây dựng hiện hành để lập Định hướng và Kế hoạch xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng tới năm 2030 thuộc thẩm quyền chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. Định hướng và Kế hoạch nêu trên đã gửi xin ý kiến các các chuyên gia và cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ/ngành có liên quan. Bộ Xây dựng đã tiếp thu, tổng hợp chỉnh sửa và đề xuất định hướng, kế hoạch biên soạn và xác định danh mục các tiêu chuẩn quốc gia quan trọng tại các Phụ lục kèm theo. Để hoàn thiện dự thảo kế hoạch và định hướng TCVN ngành xây dựng, trước khi ban hành, Bộ Xây dựng gửi dự thảo để các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia góp ý.

Các tổ chức, cá nhân có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư hachau86kts@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 30/11/2021

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Ke hoach dinh huong TCVN