Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng III

Ngày cập nhật: 26/03/2020

Hỏi: (Nguyên Anh - nguyenanh06cd@gmail.com)

Tôi học đại học chuyên ngành xây dựng Cầu- Đường, đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng III và tôi đang làm cho 1 công ty tư vấn thiết kế xây dựng. Với chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình giao thông hạng III, tôi có được ký chức danh chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành trong đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế giao thông “hạng III: được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề”.
 

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP thì cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch “hạng III: được làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện”.
 

Do đó, công dân Nguyên Anh phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch hạng III thì mới được ký chức danh chủ trì thiết kế bộ môn chuyên ngành trong đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện.


Cục Quản lý hoạt động xây dựng