Triển khai thực hiện thông báo kết luận số 248/TB-VPCP ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp về các chính sách hỗ trợ nhà ở(07/06/2024)

Ngày 29/5/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 248/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về chính sách xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; hỗ trợ hộ nghèo khu vực nông thôn và hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, ngập lụt theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; theo đó giao Bộ Xây dựng: Chủ trì, phối hợp các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp xác định nhu cầu kinh phí trên cơ sở thống nhất các chương trình hỗ trợ về nhà ở, xác định rõ ngân sách nhà nước cho từng chính sách gồm vốn sự nghiệp, vốn đầu tư phát triển, vốn huy động xã hội, trong đó ngân sách Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công, người nghèo thuộc khu vực ảnh hưởng thiên tai, bão lũ và hỗ trợ cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Tìm theo ngày :