Nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện(23/10/2020)

Ngày 23/10/2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam”. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :