Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu khoa học công nghệ do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện(17/09/2020)

Ngày 16/9/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị, phương pháp xây dựng hệ thống công cụ quản lý chi phí phù hợp với cơ chế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế”. Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :