Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 10(23/11/2020)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10 /2020 với nội dung kiến nghị: “Đối với hành vi “lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước” bị xử phạt vi phạm hành chính tại điểm i, khoản 2, điều 29 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của  Chính phủ có phạm vi quá rộng vì việc lập Dự toán công trình chỉ có độ chính xác nhất định, không thể nào có độ chính xác tuyệt đối nên tất cả các tư vấn lập dự toán đều có sai phạm. Đề nghị Chính phủ có quy định việc xử phạt sai phạm được xác định theo phương pháp định lượng được tính bằng tỷ lệ giữa giá trị của khối lượng thực tế không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế so với tổng giá trị dự toán xây dựng công trình để xử phạt đối với hành vi “lập dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ bản vẽ thiết kế đối với công trình sử dụng vốn nhà nước”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với các nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị:  Tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định: Người quyết định đầu tư quyết định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, hình thức hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Đấu thầu năm 2013 thì người đứng đầu chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đề nghị nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP để phù hợp với các quy định của Luật Đầu thầu năm 2013.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 về Công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Suất vốn đầu tư và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017, trong đó Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình đầu tư và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại đã có nhiều quy định mới thay đổi (đặc biệt là chính sách về đơn giá nhân công, tiền lương). Do đó, để việc công bố suất vốn đầu tư sát với tình hình thực tế, đề nghị Bộ Xây dựng sớm công bố Quyết định thay thế Quyết định số 1354/QĐ-BXD để phù hợp và thống nhất với các quy định mới.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 17/6/2020, để đảm bảo các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời cập nhật triển khai, tránh lúng túng và chậm trễ tiến trình đầu tư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với cát nhân tạo làm cơ sở sử dụng trong thiết kế, thi công, quản lý chi phí đầu tư, quản lý chất lượng công trình…; quy định lộ trình việc bắt buộc sử dụng tỷ lệ cát nhân tạo làm vật liệu san lấp trong các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 6531/VPCP-BHĐP ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: Trong thời gian qua, một số công trình công cộng, trụ sở làm việc của một số cơ quan đơn vị khi đưa vào sử dụng thời gian chưa hết bảo hành đã xuống cấp. Vấn đề nêu trên cho chấy việc quản lý giám sát chưa chặt chẽ, nguyên vật liệu kém. Cử tri đề nghị có giải pháp giám sát hữu hiệu hơn nữa để đảm bảo chất lượng công trình tránh gây thất thoát, lãng phí tiền của Nhân dân.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị xem xét, giải thích rõ các quy định liên quan đến việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày và chế tài xử lý cụ thể; do hiện nay việc quản lý loại hình cho thuê này hết sức khó khăn; nhiều đối tượng lợi dụng để hoạt động mại dâm, ma túy, tội phạm công nghệ cao”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 288/BDN ngày 24/7/2020 với nội dung kiến nghị như sau:“Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm về đo đạc bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của từng Bộ ngành.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hồ Chí Minh kèm theo văn bản số 288/BDN ngày 24/7/2020 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  với các nội dung kiến nghị như sau:

  • Ngày 27/8/2020, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 7143/VPCP-PL đính kèm văn bản số 284/ĐĐBQH-VP ngày 17/8/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng về việc chuyển kiến nghị của cử tri liên quan đến quy định của Luật Nhà ở. Theo đó, cử tri Thành phố Đà Nẵng viện dẫn quy định tại khoản 3 Điều 42 của Luật Đất đai 2003 và cho rằng quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Nhà ở 2014 gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thuộc diện giải tỏa, đền bù giai đoạn trước khi có Luật Nhà ở 2014 được ban hành và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Luật Nhà ở 2014.

12345...48
Tìm theo ngày :