Báo cáo tình hình thiệt hại do đợt lũ lụt, lốc xoáy giữa tháng 10, đầu tháng 11/2008 gây ra(10/11/2008)

Bộ Xây dựng đã có công văn 2257/BXD- KHTC gửi các đơn vị huộc Bộ Xây dựng; Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc báo cáo tình hình thiệt hại do đợt lũ lụt, lốc xoáy giữa  tháng 10, đầu tháng 11/2008 gây ra.

Tìm theo ngày :