Lập quy hoach chi tiết xây dựng 1/500 các công trình Nông nghiệp và PTNT

Ngày cập nhật: 16/06/2022

Hỏi: (Vu Văn Thanh - thanhtv6@gmail.com)

Ban quản lý được giao làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình Thủy lợi (công trình Nông nghiệp và PTNT) trên địa bàn tỉnh như các hồ chứa nước, tuyến kênh, trạm bơm, hệ thống đường ống dẫn nước thô.... Khi trình sở xây dựng ( thẩm định phần công trình xây dựng thuộc dự án công trình nông nghiệp và PTNT), Sở Giao thông vận tải ( thẩm định phần công trình giao thông), Sở Tài nguyên và Môi trưởng (thẩm định báo cáo ĐTM, thủ tục thu hồi đất). Các Sở chuyên nghành đều yêu cầu có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và bản vẽ quy hoạch chi tiết 1/500 của UBND cấp huyện. Nhưng chúng tôi chỉ làm bản vẽ Tổng mặt bằng công trình. Xin hỏi Bộ xây dựng trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình trên Ban quản lý dự án có cần phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 để trình UBND cấp huyện phê duyệt không? (các dự án đã có trong quy hoạch thủy lợi của tỉnh được phê duyệt). 

Trả lời:

Đối với các dự án xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đều phải thực hiện theo Khoản 3 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2014; căn cứ vào quy định trên, khi đánh giá yếu tố đảm bảo tính khả thi của Dự án gồm sự phù hợp với quy hoạch ngành (ở đây là lĩnh vực thủy lợi), quy hoạch xây dựng (xét ở đây là sự phù hợp với các quy hoạch xây dựng cấp trên như quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung xây dựng xã…). Do nội dung câu hỏi chưa rõ đối tượng là công trình gì, quy mô cụ thể thế nào; tuy nhiên để có cơ sở xác định có phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng, tổng mặt bằng phải dựa trên cơ sở quy mô, phạm vi công trình xây dựng và quy hoạch ngành có liên quan để xem xét. Để giải đáp cụ thể đề nghị Công dân liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng Quảng Ninh để được xem xét giải quyết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vụ Quy hoạch – Kiến trúc