Lập quy hoạch phân khu đô thị trong thành phố

Ngày cập nhật: 10/06/2022

Hỏi: (Bùi Hà Nam - buihanam@gmail.com)

Hiện nay thành phố Quảng Ngãi đang thực hiện lập các thủ tục để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP. Theo đó chúng tôi phải thực hiện lập quy hoạch chi tiết đô thị 1/500 tại các khu vực chưa có quy hoạch để làm cơ sở thực hiện thủ tục nêu trên. Tuy nhiên, hiện nay một số khu vực trên địa bàn thành phố đã được phê duyệt quy hoạch chung đô thị chưa được lập quy hoạch phân khu đô thị tại các khu vực này. Vậy cho tôi được hỏi: Để lập được quy hoạch chi tiết đô thị tại các khu vực nêu trên mà chưa có quy hoạch phân khu đô thị thì chúng tôi có được căn cứ quy hoạch chung để lập hay không? hay phải bắt buộc lập quy hoạch phân khu đô thị để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết đô thị.

Trả lời:

Do khu vực Dự án nằm trong thành phố Quảng Ngãi, căn cứ Khoản 2,3 Điều 14 Nghị định 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị “Các khu vực trong thành phố, thị xã phải được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa quy hoạch chung, làm cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết. Các khu vực trong thành phố, thị xã, thị trấn, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì phải lập quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng”.vì vậy, việc lập quy hoạch phân khu đô thị trong thành phố là bắt buộc để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết.

Vụ Quy hoạch – Kiến trúc