Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Thứ hai, 18/03/2019 09:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/3/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 504/BXD-PTĐT gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Dự án: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ giai đoạn 1, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh Bình Dương cho phép đầu tư theo quy định của Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 02/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới; được Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị phê duyệt tại Quyết định số 185/TCT-HĐQT ngày 12/4/2008 theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (sau đây gọi tắt là Tổng công ty HUD) theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 1099/QĐ-BXD ngày 01/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc cho phép đầu tư và phê duyệt Dự án đã được thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm tương ứng.

Theo Hồ sơ dự án gửi kèm Tờ trình số 3085/TTr-HUD, cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án gồm: Vốn tự có của Chủ đầu tư, vốn vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng, vốn huy động từ khách hàng. Đối chiếu với các quy định tại Điều 3 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Khoản 44 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 59/2015/NĐ-CP), Dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách để đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản (kinh doanh hàng hóa), do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và Luật Đầu tư công năm 2014.

Theo Luật Xây dựng năm 2014, tại Khoản 2 Điều 61 quy định “Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định” và tại điểm b Khoản 2 Điều 60, đối với dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước (vốn nhà nước ngoài ngân sách) “ Người đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật quyết định đầu tư dự án”. Hiện nay, Tổng công ty HUD đang trong quá trình cổ phần hóa (nằm trong nhóm doanh nghiệp Nhà nước không nắm giữ vốn). Dự án đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty HUD phê duyệt tại Quyết định số 185/TCT-HĐQT ngày 12/4/2008. Do đó, đối chiếu các quy định trên, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Dự án thuộc Hội đồng quản trị Tổng công ty HUD.

Bộ Xây dựng lưu ý: Trước khi phê duyệt điều chỉnh dự án, đề nghị Tổng công ty HUD hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 36/BXD-PTĐT ngày 31/8/2018, gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án điều chỉnh theo quy định khoản 5 Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 và Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 504/BXD-PTĐT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_504-BXD-PTDT_18032019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)