Trả lời kiến nghị của Cử tri thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ ba, 07/01/2020 09:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, tạo điều kiện để huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đẩy mạnh thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị Bắc Sông Cấm, xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong thời gian tới.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-PTĐT ngày 03/01/2020 trả lời như sau:

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên để phát triển mở rộng đô thị Hải Phòng lên khu vực phía Bắc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hải Phòng được xác định trong Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 05/8/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Để thực hiện các chủ trương trên, UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/5000 Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 15/11/2011); phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc sông Cấm - thành phố Hải Phòng đến năm 2025 (Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 01/12/2014).

Ngày 24/6/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (Quyết định số 1131/QĐ-TTg). Dự án đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2016. Dự án đi vào hoạt động chắc chắn sẽ góp phần xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương và cả thành phố.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch và chuẩn bị Dự án nêu trên, Bộ Xây dựng đã luôn quan tâm và kịp thời tham gia ý kiến đối với công tác quy hoạch, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến đối với đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, thẩm định Dự án hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao. 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 37/BXD-PTĐT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)